1. Tema til drøfting:

Ta utgangspunkt i teksten Fra det enkle til det flerkulturelle (Fauske 2010). Drøft de to tilnærmingsmåtene til undervisning med et flerkulturelt perspektiv.

Hvilke fordeler og ulemper ser dere at denne type undervisning bringer med seg med tanke på undervisningsplanlegging og gjennomføring?

Hvordan kan disse to tilnærmingsmåtene nyttiggjøres i deres egen undervisning?

Hvilke krav stiller det økende kulturelle mangfoldet blant elevene i skolen til dere som lærere?

2. Sitatene nedenfor er hentet fra en intervjuundersøkelse blant lærere som underviser i Kunst og håndverk i klasser der elevene har ulik kulturbakgrunn. Undersøkelsen var en del av hovedoppgaven Det kjente og det ukjente – et kulturmøte (Fauske 2002).

To av lærerne sa følgende om utfordringer i undervisningen, blant annet knyttet til manglende felles referanser blant elevene:

”De har ulik forankring. Selv om norske barn vokser opp i byen så har de kanskje hatt noen besteforeldre som har bodd på landet, mens her er det veldig mange barn som aldri har vært noe annet sted i Norge enn i Oslo. Dersom de drar på ferie så er det til Irak eller Pakistan. Ja så bare det å snakke om norske bunader eller tømmerhus eller sånt er ikke nødvendigvis kjent” (Lærer B).                         (Fauske 2002:85)

”Vi har jo trukket inn det med alle de gamle, store kunstnerne. Men jeg opplever vel at det blir bare noe de ser, ikke noe de opplever og forstår på samme måte som det å gå rundt i miljøet her. Når vi begynner å trekke inn Rembrandt og Michelangelo og slike ting, så synes de det er veldig fint, men det handler ikke om dem i det hele tatt, derfor så blir det ikke på samme måten…” (Lærer A).                  (Fauske 2002:86)

Drøft de to sitatene. Kan dere kjenne igjen det lærerne snakker om her? Drøft deres egne erfaringer med å undervise i Kunst og håndverk i klasser der elevene har ulike kulturelle referanser. Tenk ut og problematiser ulike måter å bruke krefter i nærmiljøet som kan bidra til å belyse arkitektur, kunst, håndverk, mote, design osv ut i fra et flerkulturelt perspektiv.

Laila Belinda Fauske, Dr. kandidat.

Høgskolen i Oslo Avdeling for estetiske fag, April 2010

Reklamer