Symbol


Ingeniørstudentane på HiO arbeider med «Nettsider for alle»

I artikkelen finn de nyttige tankar. Fin start til tema i veke 49 og til den siste samlinga vår.

«Nettsider for alle» finn de her.

[rvk ]

Visuelt språk

Hva er visuelt språk? Kommunikasjonsaspektene ved det visuelle, grafisk design, ordenes form og layout.

Det er også ordenes bildeskapende evne. Forholdet mellom språket og rommet. Hvordan ordene skaper rom. På andre samling (oktober 2009) var dette et tema. Hvilke «knapper kan trykkes på» for å engasjere den som skal forstå et budskap? Eksempelvis kommunikasjonen med ord og bilder i studentenes arbeid med oppgaven Visuell kommunikasjon på egen arbeidsplass.

cc flicker "zen"

Hvor er vi, hvor skal vi?

Vi har studert visuelle virkemidler. Form, farge, komposisjon. Hvordan gjøre bruk av dette i hovedoppgaven? Og gå et skritt videre, spille på virksomme assosiasjoner, orientering i rom og følelsesmessige «effekter»? Aristoteles bruker begrepene handlingens-, tidens- og stedets enhet i forhold til dramatikk. En powerpoint er et drama. Hva skal vi, når og hvor?

Tenk deg at du skal formidle ditt budskap til en som har null peiling! Sett deg i den andres posisjon.

{UG}


Claire Golomb har i ”The Child`s Creation of a Pictorial World” frå 1992 ein utviklingspsykologisk forklaringsmåte. Ho byggjer på Rudolf Arnheim som ser på teikning som eit unikt symbolområde med eigen grafisk logikk og barn si biletskaping som ein kreativ søken etter meining.
Golomb brukar ordet ”stadium” for å beskrive regelmessige forandringar om karakteriserer alle barn sine teikningar, men ho deler ikkje utviklinga inn i bestemte stadier. Barn si biletskaping på tidlege stadier er ein sjølvstyrt problemløysande aktivitet, driven fram av kjensler, aktiv eksperimentering med mediet og dei objekt dei ønskjer å framstille.
Sirkelen, når barnet byrjar å teikne sirklar har det gått over ifrå rein rørsle til representerande teikning. Sirkelen utløyser eit universelt grafisk språk.

sirklar_72 Dorthe Ma_2008_3_75_liten

Det skjer ei utvikling som går frå det enkle til det meir samansette, spesielle og detaljerte.

Golomb meiner at å gje barna konkrete teikneoppgåver der dei skal teikne spesielle ting, lokkar fram nye teiknestrategiar. Fotballkampar eller uteleik; barn finn opp kraftfulle og informative system. Først er dei opptekne av horisontale og vertikale retningar og seinare kjem skrånande, diagonale liner.
Golomb viser at det er stor variasjon i grafisk dyktighet innan ei aldersgruppe. Difor meiner ho at ein må vere varsam med å bruke alder som målestokk for kva barnet bør oppnå av grafiske ferdigheiter

[RVK]